Contact

Terpstra Appartementen Verhuur
Midslander Hoofdweg 27
8891GG Terschelling Midsland
0562 449091

Algemene voorwaarden

Je kunt de voorwaarden ook downloaden via deze link.

Algemene Voorwaarden appartementen Grieke en Steiden

Artikel 1. Algemeen
1.1 Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op boekingen van de vakantiewoningen te huren bij Lamain Terpstra Holding BV.
1.2. Lamain Terpstra Holding BV behoudt zich alle prijswijzigingen en/ of foutieve vermeldingen voor.

Artikel 2. Huurperiode en Extra kosten
2.1. De huurprijzen zijn per week, midweek of weekend of aangegeven datum in euro`s. De prijzen zijn inclusief energie, (draadloos)internet en bedlinnen echter exclusief toeristenbelasting en eindschoonmaak.
2.2. De aankomst en vertrektijden zijn: aankomst: vanaf 14.00 uur/ vertrek: uiterlijk 10.00 uur

Artikel 3. Boeking, Bevestiging, Wijzigingskosten en Betaling
3.1. De boeking geschiedt via email info@campingterpstra.nl.
3.2. Na het versturen van het contract, per email, door Lamain Terpstra Holding BV wordt de boeking als bindend erkent.
3.3. De huurder dient het gehele bedrag uiterlijk voor de in het contract aangegeven datum te betalen.
3.4. De betaling geschiedt uitsluitend per bank overschrijving.
3.5. De huurder dient aangebrachte schade direct telefonisch te melden aan de verhuurder.
3.6. De verhuurder van de betreffende vakantiewoning heeft het recht ontstane kosten van nalatigheden en/of beschadigingen aan en in de vakantiewoning bij de huurder in rekening te brengen. De afwikkeling betreffende de schade loopt daarom ook via de verhuurder. De kosten voortvloeiende uit beschadigingen/nalatigheden kunnen meestal verhaald worden op de reisverzekering. Uiteraard ontvangt de huurder in dat geval de voor de verzekering vereiste nota. De huurder dient zelf een reisverzekering af te sluiten.

Artikel 4. Annulering
4.1. Bij annulering tussen 12 en 16 weken voor aanvang van het verblijf is een bedrag van 15% van het huurbedrag verschuldigd.
4.2. Bij annulering tussen 8 en 12 weken voor aanvang van het verblijf is een bedrag van 25% van het huurbedrag verschuldigd.
4.3. Bij annulering 6 en 8 weken voor aanvang van het verblijf is een bedrag van 50% van het huurbedrag verschuldigd.
4.3. Bij annulering 6 weken of minder voor aanvang van het verblijf is een bedrag van 100% van het huurbedrag verschuldigd.
4.4. Bij voortijdige beèˆindiging van het verblijf blijft het volledige huurbedrag verschuldigd.
4.5 Een annuleringsverzekering dient u af te sluiten bij uw eigen verzekeraar.

Artikel 5. Opzegging of wijziging door Lamain Terpstra Holding B.V.
5.1. Lamain Terpstra Holding B.V. kan de huurovereenkomst slechts opzeggen dan wel wijzigen in de volgende gevallen:
a) In geval van overmacht zoals oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden,
brand, overlijden van de eigenaar, e.d.
b) Wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan
omstandigheden, die van zodanige aard zijn, dat verdere gebondenheid van Lamain Terpstra
Holding B.V. aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
5.2. In beide gevallen zal Lamain Terpstra Holding B.V. de huurder zo spoedig mogelijk een
wijzigingsvoorstel doen in de vorm van een alternatief aanbod van accommodatie.
5.3. Is dit niet mogelijk of accepteert de huurder het aangeboden alternatief niet, dan zal terug storten van het volledig betaalde factuurbedrag (minus 10% administratiekosten van het totale factuurbedrag) plaatsvinden. Enige andere schade ten gevolge van de opzegging of wijziging zal niet door Lamain Terpstra Holding B.V. worden vergoed. Lamain Terpstra Holding B.V. is nimmer aansprakelijk voor de kosten van eventuele diensten door de (mede)gast zelf gereserveerd (bijvoorbeeld: autohuur, bootovertocht, busreizen, e.d.).

Artikel 6. Toeristenbelasting
Op Terschelling is men verplicht toeristenbelasting te betalen. Deze bedragen worden jaarlijks door de gemeente Terschelling vastgesteld.

Artikel 7. Roken, Huisdieren, huisreglement, schoonmaak etc.
7.1. In de vakantiewoning zijn huisdieren toegestaan. Roken is verboden.
7.2. Frituren met vet in en rondom de woning is niet toegestaan, schade hierdoor ontstaan wordt direct op de huurder verhaald.
7.3. Huisvuil dient u in de daarvoor aanwezige bakken te deponeren.
7.4. De huurder dient alle gebruiksvoorwerpen die hij/zij gebruikt heeft schoon achter te laten. Bij oplevering gelden de volgende zaken: vuilnis in de containers, vaatwasser leeg, veegschoon en bedden afgehaald.
7.5. Schade welke is ontstaan door het opsteken van kaarsen wordt direct op de huurder verhaald.
7.6. Het afsteken van vuurwerk in en rondom de woning is niet toegestaan, schade hierdoor ontstaan wordt direct op de huurder verhaald.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
Lamain Terpstra Holding BV is niet aansprakelijk voor:
8.1. Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in de vakantiewoning.
8.2. Het onklaar geraken of buiten werking van technische apparatuur en/of internetaansluiting.
8.3. De huurder is aansprakelijk voor alle verlies en /of schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder of van derden die zich met toestemming van de huurder in het gehuurde bevinden.
8.4. Bij onvoorzichtig gebruik c.q. niet netjes achterlaten van de vakantiewoning worden eventueel hieruit voortvloeiende extra (schoonmaaktijd) kosten in rekening van de huurder gebracht.
8.5. Op het huurcontract staat aangegeven voor hoeveel personen de vakantiewoning verhuurd wordt. Dit aantal mag niet overschreden worden. Lamain Terpstra Holding BV houdt zich het recht voor deze regel te controleren en zo nodig de vakantiewoning te ontruimen. Bij niet handhaven van deze regel is Lamain Terpstra Holding BV gerechtigd een schadevergoeding in rekening te brengen.
8.6. Bij de boeking dient te worden aangegeven hoeveel personen van de vakantiewoning gebruik maken. Komt er een wijziging in het aantal huurders dan is de huurder verplicht dit vooraf te overleggen met Lamain Terpstra Holding BV en de daaruit vloeiende extra kosten, 40,00 euro per gehuurde periode, vooraf te voldoen.
8.7 Er moet steeds een volwassen persoon van minimaal 25 jaar of ouder aanwezig zijn die de kinderen vanuit de directe nabijheid in de gaten houdt. Bij een aantal van 5 kinderen dient er minimaal 1 begeleider (+25jaar) aanwezig te zijn.

>Algemene voorwaarden